СКЕНАР - vodoraslite AquaSource (АкваСорс) водорасли АФА от езерото Кламат AquaSource blue-green algae from Klamath lake специалист невролог - www.drjuliana.com

Отиване към съдържанието

Главно меню

СКЕНАР

Уникално електровъздействие

Особеностите на СКЕНАР се изразяват в си- нергичното (взаимно усилващо се) действие на безвредните, високо-амплитудни електри- чески импулси и пулсиращо поле, предезви- кано от високочестотните вибрации на тъка- ните.
Неинвазивното СКЕНАР въздействие, благодарение на уникалните си физически характеристики, осигурява най-силното, в сравнение с другите методи на елктроте- рапия, възбуждане на тънките пептидергични  С-нервни влакна, стимулира преноса на теч- ностите и техните компоненти в организма, съществено подобрява трофиката на тъка- ните, възстановява  нарушените между- клетъчни връзки и притежава изразен анти- оксидснтен ефект.

Биологична обратна връзка

СКЕНАР е първото в света електротерапевтично устройство, което работи на принципа на биологично обратна връзка между прибора и тялото в реално време. Информацията за състоянието на организма се отразява на кожата. СКЕНАР въздейства на кожата на пациента, променя нейния импенданс, който от своя страна влияе върху прибора като променя формата на електроимпулса. За първи път организмът участва във формирането на лечебния сигнал. В резултат на това, всеки следващ сигнал е различен от предишния, което предотвратява привикването. Това способства за изработкта на достатъчно биологично-активни вещества, необходими зза нормализацията на хомеостазата и самовъзстановяването на организма.

Идивидуализиран подход

СКЕНАР технологията се ръководи от правилото:
минималното необходимо въздействие за постигане на желания резултат е оптимално. Акцентира се на информационния, а не на енрнгетичния компонент на електротерапевтичното въздействие.
За отимизиране на терапията се използват два подхода, основани на реакцията на организма: обективен (индивидуално-дозирано въздействие) и субективен (субективно-дозирано въздействие).

Индивидуално-дозирано въздействие


Осъществява се на основата на обективна информация. СКЕНАР се премества по кожата, оценявайки параметрите на кожния импенданс, като ги сравнява  на различните участъци. Индивдуално-дозираното въздействие се осъществява по два комплементарни (взаимодопълващи се) интегрални критерия:
„Доза“ (достатъчна динамика) и „Нула“ (отсъствие на по-нататъшна динамика на импенданса на кожата
съответно на реакция на организма). Всъчетание  със специални цифрови методики този подход позолява да се осъществи целенасочена активизация на отделните системи на организма.

Субективно-дозирано въздействие

Осъществява се по субективни усещания(признаци) на терапевта и(или) на пациента. СКЕНАР-прборът се придвижва по кожната повърхност. Зоните свързани със заболяването се отличават по своята реакция. При всяка патология изменението на състоянието на кожата се проявява по време на работа със СКЕНСР във вид на характерни разлики, наречени признаци на Малка Асиметрия:
-промяна на цвета на кожата(зачервяване или побледняване)
-усилване или отслабване силата на звука при движението на прибора по кожата
 
-затруднено придвижване по кожата
 -различия при усещането електрическото въздействие
(силно
слабо)
При въздействие със СКЕНАР е необходимо да се проявят тези признаци и да се обработят до преминаването им в противоположното състояние.


Бележка за пациентите

   СКЕНАР е компактно устройство, което терапевтът поставя на Вашата кожа и Вие усещате леки убождания. Обикновено това е комфортно или търпимо усещане. Цел на лечението е постигане на изменение на Вашето състояние по време на въздействието. Понякога след въздействие може да почуствате временно непродължително усилване на симптомите. Не се тревожете – това е добър признак! Това означава че Вашият организъм бързо реагира на въздействието и него протичат необходимите полжителни изменения. Съобщавайте на Вашия терапевт за всички промени във вашите усещания.


Противопоказания


- Индивидуална непоносимост
- Наличие на пейсмейкър
- Сериозни психически заболчвания
- Самостоятелно въздействие при алкохолни и наркотични опиянения
- Остри инфелциозни заболявания с неизвестен произход

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню